Riktlinjer

Här nedanför kan du läsa om våra riktlinjer.
De skiljer sig lite från kommun till kommun,så klicka på den fliken som är aktuellt för er.

1. Platsansökan
Anmälan görs via Internet och Vallentuna kommuns gemensamma barnomsorgskö. Du kan tidigast ställa Ditt barn i kö när det fått fullständigt personnummer.

2. Turordningsregler
Huvudregeln för placering i våra förskolor är att platserna fördelas efter anmälningsdatum. Avsteg från huvudregeln kan göras om särskilda skäl föreligger.

3. Placering och tillträdelsedatum
Lediga platser fördelas efter kötid vid varje placeringstillfälle. Hos TP Förskolor har syskonet från 1 års ålder förtur till den förskola där det äldre syskonet har placering.
Vårdnadshavare skriver under ett kontrakt och anses därmed som platsinnehavare. Enligt lagstiftningen, Skollagen 6 §, skall barnomsorg tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.

4. Inskolning
Inskolning påbörjas vid överenskommet datum med förskolan. Inskolningsperioden är individuell men beräknas i allmänhet pågå ca 4 dagar. Under inskolningstiden debiteras hel avgift.

5. Ansvar
Förskolan ansvarar inte för eventuell skada eller förlust av kläder, leksaker, glasögon, barnvagn eller dylikt. När Ni som vårdnadshavare vistas i förskolan tar Ni över ansvaret för Ert/Era barn.

6. Avgifter
Vallentuna kommun tillämpar maxtaxa. Avgift tas ut 12 månader per år, faktura sänds ut en gång i månaden. Om barnets placering påbörjats under pågående månad beräknas avgiften per dag, och utgör 1/30 av aktuell månadsavgift. Betalningspåminnelse på obetald faktura skickas inte ut. Om avgiften inte betalas i rätt tid skickas ett inkassokrav med dröjsmålsränta och påminnelseavgift.
Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst. Om denna är 42.890 kr per månad eller högre gäller den högsta avgiften. För reducering av avgiften ansöks via Internet.

Taxa för förskola 1-2 år, med barn 1 avses det yngsta barnet.
Mer än 15 timmar per vecka

Barn 1
3 % av inkomsten dock högst 1287:- per månad

Barn 2
2 % av inkomsten dock högst 858:- per månad

Barn 3
1 % av inkomsten dock högst 429:- per månad

 

Högst 15 timmar per vecka

Barn 1
2,25 % av inkomsten dock högst 965:- per månad

Barn 2
1,5 % av inkomsten dock högst 643:- per månad

Barn 3
0,75 % av inkomsten dock högst 322:- per månad

Taxa för allmän förskola 3-5 år, gäller fr o m augusti det år barnet fyller 3 år
Högst 15 timmar per vecka avgiftsfritt
Mer än 15 timmar per vecka

Barn 1
2,25 % av inkomsten dock högst 945:- per månad

Barn 2
1,5 % av inkomsten dock högst 630:- per månad

Barn 3
0,75 % av inkomsten dock högst 315:- per månad

7. Frånvaroanmälan
Anmälan av frånvaro ska göras i så god tid som möjligt till förskolan. Förskoleplatsen betraktas som abonnerad av barnet även under barnets ledighet eller sjukdom. Outnyttjad tid pga sjukdom, ledighet eller helgdagar, kan inte bytas till annan dag och leder inte heller till reducerad avgift. Om barnet har en sammanhängande sjukdomstid som överstiger 30 dagar, kan månadsavgiften reduceras för de dagar som överstiger 30 dagar.

8. Ramtid
Ramtiden är 06.30 – 18.00 med utgångspunkt från vårdnadshavarens omsorgsbehov.

9. Vid tillfällig stängning
Inom TP Förskolor AB har varje förskola tre fortbildnings- och planeringsdagar per år, verksamheten håller då stängt. Information om vilka dagar det gäller lämnas i början av varje termin.

10. Sommar och julledighet
Ledighet under sommaren anmäls på särskild blankett senast den 28 april. Detta för att planering av sommarverksamheten skall bli möjlig.
Under sommaren samt under julledighet samordnas verksamheten mellan förskolorna inom TP Förskolor, vilket innebär att en del barn erbjuds tillfällig plats på annan förskola. Det kan inte garanteras att personal från den egna förskolan finns med under denna period.

11. Allmän förskola för 3, 4- och 5-åringar
3, 4 och 5-åringar har rätt till allmän förskola 525 tim per läsår fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och erbjuds 15 timmar per vecka som fördelas i samråd med förskolan.
Allmän förskola följer skolans lovdagar, d v s under sommarlov, jullov, sportlov, påsklov och novemberlov samt under alla klämdagar och förskolans studiedagar är barnen lediga.
Vårterminen 2017 omfattar 20170109-20170615
Höstterminen 2017 omfattar tiden 20170821-20171221

12. Vid föräldraledighet
Det äldre barnet behåller sin förskoleplats utan förändring under de första två veckorna fr o m det nya barnets födelse. Därefter erbjuder vi verksamhet 20 timmar per vecka, timmarna disponeras enligt överenskommelse med förskolan. Maxtaxa gäller och lunch ingår.
Om man under sin föräldraledighet behöver utökad tillsyn krävs intyg att man arbetar eller studerar minst 16 tim per vecka. Intyget skall vara förskolan tillhanda 14 dagar innan förändringen kan träda i kraft.

13. Vid arbetslöshet
Vi erbjuder verksamhet 20 timmar per vecka, timmarna disponeras enligt överenskommelse med förskolan. Maxtaxa gäller och lunch ingår.
Vid återgång till arbete sker förändringen i barnets vistelsetid med omedelbar verkan.
.
14. Uppsägning och ändring av närvarotid
Uppsägning av plats sker via Internet senast två månader innan barnet ska sluta. Avgiften beräknas då per dag och utgör 1/30 av aktuell månadsavgift.
Uppsägningstiden räknas från det datum som uppgivits vid uppsägningen.
Ändring av omsorgstid ska ske via Internet och göras senast den 20:e i månaden innan ändringen ska träda i kraft.
Ändring av omsorgstid ska bero på förändring av vårdnadshavarens arbetstid/studietid, arbetslöshet eller föräldraledighet.
Uppsägning av plats, omplacering samt ändring av omsorgstid förutsätts ske i samråd föräldrarna emellan.

15. Flytt till annan kommun
Vid flyttning till annan kommun får förskoleplatsen endast disponeras fram till den dag då barnet folkbokförs i den nya kommunen. Platsen kan behållas i högst 2 månader, under förutsättning att det inte finns något Vallentuna barn som önskar plats. I de fall barnet beviljas fortsatt placering måste Ni som vårdnadshavare komma överens med den nya kommunen om att de betalar barnpeng till TP Förskolor AB.

16. Kollektiv olycksfallsförsäkring
Alla barn som är folkbokförda i Vallentuna kommun omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring under ordinarie verksamhet samt resa till och från förskolan.

1. Platsansökan
Anmälan görs via Internet till Täby kommuns gemensamma barnomsorgskö. Du kan tidigast ställa Ditt barn i kö när det fått fullständigt personnummer.
För närmare information gå in på www.taby.se.

2. Placering och turordningsregler
Enligt lagstiftningen, Skollagen 6 §, skall barnomsorg tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.
Barnet kan tidigast få plats från den månad det fyller ett år och vara folkbokfört i Täby kommun. Barn 1-5 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar omfattas av kommunens skyldighet att tillhandahålla plats inom förskoleverksamheten.
Huvudregeln för placering i våra förskolor är att platserna fördelas efter det datum då anmälan gjorts via den kommunala webbsidan. Lediga platser fördelas efter ködatum vid varje placeringstillfälle. Vi tillämpar syskonförtur.
Vårdnadshavare skriver under ett kontrakt och anses därmed som platsinnehavare. Avgift debiteras fr.o.m. det tillträdesdatum som angivits på placeringsmeddelandet oavsett om platsen tas i anspråk eller ej.

3. Inskolning
Inskolning påbörjas vid överenskommet datum med förskolan. Inskolningsperioden är individuell men beräknas i allmänhet pågå under c:a 2 veckor. Någon av- eller båda vårdnadshavare är med de 4 första dagarna. Under den tiden debiteras hel avgift.

4. Avgifter
Maxtaxa 1-2 år, yngsta barnet räknas som barn 1

Barn 1
3 % av inkomsten dock högst 1382:- per månad

Barn 2
2 % av inkomsten dock högst 922:- per månad

Barn 3
1 % av inkomsten dock högst 461:- per månad

Avgift föräldraledig 1-5 år samt 3-5 år

Barn 1
2,25 % av inkomsten dock högst 1037:- per månad

Barn 2
1,5 % av inkomsten dock högst 691:- per månad

Barn 3
0,75 % av inkomsten dock högst 346:- per månad

5. Avgiftsreducering
Om hushållets gemensamma inkomst understiger 42 890: – per månad finns möjlighet att ansöka om reducerad avgift. Ansökan görs digitalt via E-tjänster på Täby kommuns hemsida www.taby.se..

6. Ramtid
Ramtid för TP Förskolor AB är 07.00 – 17.30 dvs. 52,5 tim per vecka.

7. Vid tillfällig stängning
Inom TP Förskolor har varje förskola tre fortbildnings- och planeringsdagar per år då förskolan har stängt. Information om vilka dagar det gäller lämnas i början av varje termin. Avgiftsbefrielse beviljas ej. Vid behov av omsorg för Ert/Era barn under dessa dagar erbjuds vistelse på någon av företagets övriga förskolor.
Vid sjukdom eller annan akut personalfrånvaro kan öppethållande inte alltid garanteras.

8. Vid sommar- jul och påskledighet
Ledighet under sommaren anmäls på särskild blankett senast den 28 april. Detta för att planering av sommarverksamheten skall bli möjlig att påbörja.
Under sommaren samt under jul- och påskledighet samordnas verksamheten mellan förskolorna inom TP Förskolor. Detta innebär att barnen kan erbjudas tillfällig plats på annan förskola. Det kan inte garanteras att personal från den egna förskolan finns med vid dessa tillfällen.
Vid vårdnadshavares semester förutsätter vi att behov av barnomsorg ej föreligger.

9. Avgiftsfri förskola 3-6 år
Avgiftsfri förskola erbjuds för barn i åldern 3-6 år och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år fram till och med vårterminen det år skolplikten inträder eller barnet börjar förskoleklass. Omsorgstiden omfattar minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka motsvarande skolans skoldagar 525 timmar per år.
Vårterminen 2018 omfattar tiden 20180109-20180614
Höstterminen 2018 omfattar tiden 20180821-20181220
Avgiftsfri förskola följer skolans lovdagar, d v s under sportlov, påsklov, sommarlov, novemberlov och jullov samt under alla klämdagar och förskolans studiedagar är barnen lediga.

10. Vid föräldraledighet, 15 tim eller 25 timmar/vecka.
Det äldre barnet behåller sin förskoleplats utan förändring under en månad fr.o.m. det nya barnets födelse. Därefter erbjuds verksamhet 15 tim eller 25 tim per vecka.

25 tim/vecka
Vid val av 25 tim/vecka under skoldagar är barnet ledig alla lov. Avtal skrivs mellan förskolan och vårdnadshavaren. Avtalet är bindande under 1år från startdatumet. Vårdnadshavaren har rätt att ändra till heltid under avtalsåret om föräldraledigheten upphör. Vid avtalstidens slut återgår barnet till 15 tim/vecka om inget annat avtalats. Timmarna fördelas fritt under veckan enligt inlämnat schema. Avgift enligt gällande taxa. Lovdagar under 2018: Sportlov v.9 påsklov v. 14, höstlov v. 44, 30/3, 1/5, 10/5 och 6/6, Vt sista dag 14/6.

15 tim/vecka
Vid val av 15 tim/vecka erbjuds verksamhet året runt och timmarna fördelas fritt över veckan enligt inlämnat schema. Timmarna är knutna till en och samma vecka
och kan inte flyttas. Avgift enligt gällande taxa. Undantag: Vid sammanslagning av förskolorna under v. 27-30 erbjuds verksamhet måndag- fredag mellan kl. 08,00-11,00. Avgift enligt gällande taxa.

Vårdnadshavare som under sin föräldraledighet ämnar fortsätta att arbeta/studera måste i god tid ansöka om utökad tillsyn via http://service.taby.se utökningen beviljas av Täby kommun.
Heltidsplats beviljas inte för barn vars vårdnadshavare arbetar/studerar och samtidigt är föräldralediga i intervallet 50-100 %.

11. Ansvar
Förskolan ansvarar ej för eventuell skada eller förlust av kläder, leksaker, glasögon, barnvagn eller dylikt. När Ni som vårdnadshavare vistas i förskolan har Ni ansvaret för Ert/Era barn.

12. Vid arbetslöshet
Barn till arbetssökande erbjuds förskoleplats omfattande heltid.

13. Vid uppsägning, omplacering eller ändring
Uppsägning av plats eller andra ändringar sker via Täby kommuns skolvalssida på Internet. Vårdnadshavare är skyldig att säga upp sin förskoleplats senast 1 månad innan barnet beräknas sluta i förskolan. Om uppsägning sker senare debiteras avgift under hela uppsägningsperioden. Uppehåll med bibehållen plats kan göras i högst 3 månader.
Uppsägning av plats, omplacering samt ändring av omsorgstid förutsätts ske i samråd föräldrarna emellan.

14. Vid flyttning till annan kommun
Vid flyttning till annan kommun får förskoleplatsen endast disponeras fram till dagen då barnet folkbokförs i den nya kommunen.
I de fall barnet beviljas fortsatt placering måste Ni som vårdnadshavare komma överens med den nya kommunen om att de betalar barnpeng till TP Förskolor AB.
Barn folkbokförda i Täby erbjuds plats före barn från andra kommuner.

15. Kollektiv olycksfallsförsäkring
Alla barn som är folkbokförda i Täby kommun omfattas dygnet runt av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Barn från andra kommuner som är inskrivna i förskolan inom Täby kommun omfattas av denna försäkring under verksamhetstid samt under resa till och från verksamheten. Ytterligare information samt blanketter hämtas via Täby kommuns hemsida www.taby.se

16. Anmälningsplikt
Förskoleverksamheten lyder under socialtjänstlagen och vid oro för barn råder anmälningsplikt.

Med reservation för ev. förändringar pga. nya politiska beslut.

1. Platsansökan
Anmälan görs via Internet till Sollentuna kommuns gemensamma barnomsorgskö. Du kan tidigast ställa Ditt barn i kö när det fått fullständigt personnummer.
För närmare information om användarkonto och barnomsorgspeng gå in på barn.sollentuna.se

2. Placering och turordningsregler
Enligt lagstiftningen, Skollagen 6 §, skall barnomsorg tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.
Huvudregeln för placering i våra förskolor är att platserna fördelas efter det datum då anmälan gjorts via den kommunala webbsidan. Lediga platser fördelas efter ködatum vid varje placeringstillfälle. Vi tillämpar syskonförtur.
Vårdnadshavare skriver under ett kontrakt och anses därmed som platsinnehavare. Avgift debiteras fr.o.m. det tillträdesdatum som angivits på placeringsmeddelandet oavsett om platsen tas i anspråk eller ej.

3. Inskolning
Inskolning påbörjas vid överenskommet datum med förskolan. Inskolningsperioden beräknas i allmänhet pågå under ca två veckor. Under den tiden debiteras hel avgift.

4. Ansvar
Förskolan ansvarar ej för eventuell skada eller förlust av kläder, leksaker, glasögon, barnvagn eller dylikt. När Ni som vårdnadshavare vistas i förskolan tar Ni över ansvaret för Ert/Era barn.

5. Avgifter
Sollentuna kommun fakturerar de föräldrar som har barn i förskoleverksamheten.

Maxtaxa 1-2 år, yngsta barnet räknas som barn 1

Barn 1
3 % av inkomsten dock högst 1287:- per månad

Barn 2
2 % av inkomsten dock högst 858:- per månad<

Barn 3
1 % av inkomsten dock högst 429:- per månad

Reducerad avgift för barn 3-5 år

Barn 1
2,25 % av inkomsten dock högst 965:- per månad

Barn 2
1,5 % av inkomsten dock högst 643:- per månad

Barn 3
0,75 % av inkomsten dock högst 322:- per månad

6. Avgiftsreducering
Om hushållets gemensamma inkomst understiger 42 890: – per månad finns möjlighet att ansöka om reducerad avgift. Blankett för ändamålet finns att hämta på barn.sollentuna.se. Underlaget för avgiftsreduceringen ska skickas till Sollentuna kommun, Konsult- och serviceavdelningen Barnomsorg, 191 86 Sollentuna.

7. Vid tillfällig stängning
Inom TP Förskolor har varje förskola 4 fortbildnings- och planeringsdagar per år. Information om vilka dagar det gäller lämnas i början av varje termin. I samråd med Er som vårdnadshavare anvisas då andra möjligheter att tillfälligt lösa behovet av omsorg. Avgiftsbefrielse beviljas ej.
Vid sjukdom eller annan akut personalfrånvaro kan öppethållande inte alltid garanteras.

8. Vid sommar- jul och påskledighet
Ledighet under sommaren anmäls på särskild blankett senast den 28 april. Detta för att planering av sommarverksamheten skall bli möjlig.
Under sommaren samt under jul- och påskledighet samordnas verksamheten mellan förskolorna inom TP Förskolor, vilket innebär att en del barn erbjuds tillfällig plats på annan förskola. Det kan inte garanteras att personal från den egna förskolan finns med under denna period.
Vid vårdnadshavares semester förutsätter vi att behov av barnomsorg ej föreligger.

9. Vid föräldraledighet, 15 tim per vecka
Barn som redan har en heltidsplats och får ett syskon har rätt att behålla sin plats på heltid i
2 månader efter syskonets födelse. Därefter gäller 15 tim./v under föräldraledigheten för barn
1-5 år respektive 25 tim/v under skoldagar.
Om barnet behöver längre tillsynstid för att du är föräldraledig på högst halvtid och arbetar eller studerar minst 50 % av full tid, ska du kunna intyga detta för förskolechef och även att den andra vårdnadshavaren uppfyller kraven för att få en heltidsplacering måste kunna intygas.

10. Deltidsbarn
Det finns två alternativ för deltidsbarn:
Alternativ 1: 15 timmar per vecka året runt eller
Alternativ 2: 25 timmar per vecka under skoldagar. Då följer man skolans lovdagar vilka är sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov samt jullov. I alternativ 2 ingår även 3 veckors extra vistelse under sommarlovet i anslutning till terminen. Uppdaterad läsårsdata finns på Sollentuna kommuns hemsida.
I alternativ 2 anger du 15 timmar på barn.sollentuna och kontaktar din förskola för en skriftlig överenskommelse. Blankett för ändamålet finns på förskolan eller på barn.sollentuna.se
Avgift tas i båda fallen ut efter gällande maxtaxa.
Utöver de två alternativen finns också en allmän förskola för 3-5 åringar som ger rätt till 15 timmar per vecka under skoldagar. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år.

11. Vid arbetslöshet
Barn till arbetssökande föräldrar erbjuds förskoleplats omfattande heltid, förutsatt att den arbetssökande är inskriven på Arbetsförmedlingen.

12. Vid uppsägning, omplacering eller ändring
Vill du ändra omsorgstid mellan hel- och deltid ska du meddela förskola om detta senast kalendermånaden innan ändringen ska träda i kraft. Uppsägning av plats eller andra ändringar sker via http://www.barn.sollentuna.se. Vårdnadshavare är skyldig att säga upp sin förskoleplats senast 2 månader innan barnet beräknas sluta i förskolan. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej.
Uppsägning av plats, omplacering samt ändring av omsorgstid förutsätts ske i samråd föräldrarna emellan.

13. Vid flyttning till annan kommun
Vid flyttning till annan kommun får förskoleplatsen endast disponeras fram till dagen då barnet folkbokförs i den nya kommunen.
I de fall barnet beviljas fortsatt placering måste Ni som vårdnadshavare komma överens med den nya kommunen om att de betalar barnpeng till TP Förskolor AB.
Barn folkbokförda i Sollentuna erbjuds plats före barn från andra kommuner.

14. Kollektiv olycksfallsförsäkring
Alla barn som är folkbokförda i Sollentuna kommun omfattas dygnet runt av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Barn från andra kommuner som är inskrivna i förskolan inom Sollentuna kommun omfattas av denna försäkring under verksamhetstid samt under resa till och från verksamheten. Ytterligare information samt blanketter fås via Sollentuna kommuns hemsida www.sollentuna.se

Information om Norrtälje kommuns riktlinjer kan du hitta på deras hemsida, Norrtälje.se


Information om Stockholm kommuns riktlinjer kan du hitta på deras hemsida, Stockholm.se