Vår verksamhetsidé

Att med engagerade och socialt kompetenta pedagoger bedriva utvecklande förskole-verksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1–5 år.

Vår vision

TP Förskolor AB ger den bästa grunden för ett livslångt lärande.

Vi skapar gemenskap och inspiration i vardagen

Nyfikenhet och glädje präglar vår verksamhet. Hos oss möter barnen kompetenta pedagoger som ser alla barn som individer, var och en med sina speciella förmågor och intressen. ”Det kompetenta barnet.” Dessa kunskaper använder vi i den dagliga verksamheten.

Lek i olika former, bildskapande, rörelseövningar, sång, musik, dans och drama stimulerar barnens kreativa sidor, och utvecklar deras språkliga och sociala förmåga. Leken stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. Den ger också träning i samförstånd, ömsesidighet och turtagning.

Värdegrund

På alla våra förskolor arbetar vi efter samma värderingar – en positiv värdegrund som handlar om att inspirera till att se möjligheter. Genom att visa öppenhet och på ett respektfullt sätt möta varje barn och vårdnadshavare skapar vi förståelse för alla människors lika värde.
Som ett stöd i arbetet kring värdegrund och förhållningssätt, utbildas alla våra pedagoger i Relationskompetens. Vi erbjuder även vårdnadshavare cirklar runt detta tema.

matematik

Med läroplanen som grund arbetar vi med:

Grundverksamhet – pedagogisk miljö och material för lek, utveckling och lärande. En väl avvägd dags rytm, rutiner, skapande verksamhet
Språka med TP
– Språkutveckling och kommunikativ förmåga – Med stöd av Bornholmsmodellen får pedagogerna en modell att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen.
Hållbar förskola – Miljö, Grön Flagg som är en miljöutmärkelse från stiftelsen Håll Sverige Rent och syftar till kontinuitet i miljöarbetet.
Förståelse för naturvetenskapligt tänkande och hälsa. Massage (taktil) och kemikaliesmart förskola-
Räkna med TP – Matematik och logiskt tänkande – Vi har ett eget inspirationsmaterial för våra pedagoger, som är en sammanställning av hur vi arbetar med matematik på förskolenivå.
Relationskompetens – handlar om vårt förhållningssätt och varje individs eget ansvar i en relation. Vi arbetar med att stärka varje barns självkänsla.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och utveckla vår kvalitet bl a genom:
Uven – vi har ett eget utarbetat kvalitetssäkringsverktyg som vi kallar Uven. Ett självskattningsmaterial där personal, barn och vårdnadshavare är delaktiga
Terminsplanering – på varje förskola/avdelning finns en terminsplanering som beskriver hur vi arbetar utifrån läroplanens strävansmål. (Lpfö98/10).
Portfolio – alla barn har en egen pärm, portfolio, där vi dokumenterar barnens lärande under sin vistelse på förskolan
Specialpedagog – i företaget finns tillgång till specialpedagog, som kan handleda pedagoger, som har barn med extra behov av stöd i sin grupp.

Läs gärna vår senaste rapport från skolverket efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i TP Förskolor AB.

Rapport från skolverket

TP Förskolors verksamhet

Förutom vårt gemensamma koncept, så finns det utrymme för förskolorna att även arbeta med egna intresseområden, vilket kan vara musik, engelska, mulleverksamhet och vi har förskolor som inspireras av arbetet i Reggio Emilia.