Integritetspolicy

1. Tillämplighet och omfattning

Denna Policy är tillämplig på alla kunder (barn i förskolan, elever och vårdnadshavare) inom TP Förskolor.

Denna policy ska, på begäran och i enlighet med tillämplig lag, göras tillgänglig för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), vilken är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

I den mån dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) fastställer ytterligare krav ska den tillämpas vid sidan av denna policy. Om någon del av denna policy strider mot dataskyddsförordningen ska dataskyddsförordningen tillämpas i den berörda delens ställe.

2. Syfte

Denna policy har tagits fram i syfte att säkerställa att TP Förskolor behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt med hänsynstagande till individens rätt till skydd av integritet. Policyn förklarar TP Förskolors inställning vad gäller skydd av personuppgifter och fastställer instruktioner för hur dessa ska hanteras och skyddas. Policyn klargör även vilka rättigheter som TP Förskolors kunder har.

3. Definitioner

Med ”personuppgifter” menas i denna policy all information som direkt eller indirekt går att härleda till en identifierbar levande person, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom namn, ID-nummer, lokaliseringsuppgifter eller online-identifikatorer eller faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med ”registrerad” menas i denna policy en identifierbar levande person vars person-uppgifter är föremål för behandling.

4. Ansvarig och kontaktuppgifter

Ansvarig för upprättandet av denna policy är TP Förskolors ledningsgrupp. TP Förskolors personuppgiftsansvarig. Policyn är godkänd av TP Förskolors VD Kajsa Söderberg Camel.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarige: Barbro Holmberg barbro.holmberg@tpforskolor.se

5. TP Förskolors syfte med att samla in personuppgifter

Nedan följer en rad syften som TP Förskolor har för insamlandet av personuppgifter:

 • När TP Förskolor skickar ut information i digital eller i pappersform behöver vi personuppgifterna för att kunna hantera barn/elever och vårdnadshavare vars uppgifter publiceras i informationen.
 • Insamling av personuppgifter är ett sätt för TP Förskolor att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete
 • I samband med pedagogisk dokumentation behövs uppgifterna för att underlätta strukturen för pedagogiska samtal och snabb åtkomst till dokumentationen.
 • När ett nytt barn börjar i vår förskola/skola samlar vi in personuppgifter för är att få barnets personuppgifter, vårdnadshavarnas kontaktuppgifter, ev. annat modersmål än svenska, medgivande av publicering på hemsida, sociala medier eller allergier, mm.
 • När vi genomför pedagogiska utredningar och upprättar handlingsplaner för enskild elev samlar vi in personuppgifter för att kunna arbeta med barnet/eleven utifrån dess förutsättningar och för att ev. kunna söka tilläggsbelopp.
 • Elevhälsan (skolsköterska, kurator, specialpedagoger, skolpsykolog, skolläkare) behöver samla in uppgifter för att säkerställa en god hälsa för våra barn och elever, samt för att kunna dokumentera de skolhälsoinsatser vi gör.
 • Vi samlar in personuppgifter till förskola och fritidshem för att kunna skapa schema över barnens vistelsetider. Detta görs för att se till att vårdnadshavarna debiteras rätt avgift samt för att kunna planera utbildningen.
 • Vi samlar in personuppgifter till bland annat till våra lärplattformer – Tyra och Unikum med mera, som används till kommunikation mellan skola och hem, pedagogisk dokumentation och utveckling. Detta för att skapa delaktighet och inflytande för elever och vårdnadshavare.
 • På förskolan och i skolan upprättar vi s.k. krispärmar. Detta gör vi för att säkerställa barnens säkerhet vid akuta situationer.
 • Vi rapporterar incidenter och kränkningar. Det gör vi för att förebygga och förhindra framtida incidenter och kränkningar.

6. Vilka grunder har vi för vårt insamlande av personuppgifter?

 • Intresseavvägning. Alla personuppgifter som registreras är relevanta för ändamålet. Det finns ett specifikt syfte med varje typ av uppgift som samlas in.
 • Myndighetsutövning, ex. specialpedagog, Försäkringskassan, BUP, logoped, mm.
 • Allmänintresse
 • Samtycke från kunder och vårdnadshavare.

7. Vem kommer att ha tillgång till personuppgifterna?

 • Rektor
 • Ledningsgruppen
 • HR, Administrativ och ekonomisk chef.
 • Den pedagogiska personalen och personalen från elevhälsan som enligt syften i punkt 5 just nu arbetar närmast barnet/eleven/vårdnadshavaren.
 • Personuppgiftsansvarige upprättar personuppgiftbiträdesavtal med aktuella samarbetspartners.
 • Berörd pedagogisk personal på respektive enhet.

8. Var kommer TP Förskolor att lagra personuppgifterna?

 • På vår server eller på GDPR-godkänd plattform. Det upprättas alltid ett personuppgiftbiträdesavtal med den aktör företaget har.
 • Uppgifter som rör fakturering m.m. inom TP Förmyndighetskolors ekonomiavdelning, förvaras i en server som tillhandahålls av C2Cit som det finns ett upprättat personuppgiftbiträdesavtal med.
 • Pedagogisk dokumentation lagras (Tyra och Unikum) på en server som det finns ett upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med. Vid våra olika serverlösningar finns det alltid ett upprättat personuppgiftbiträdes avtal med aktuellt företag.
 • I fysiska pärmar som hålls inlåsta.

9. Hur länge kommer vi att lagra uppgifterna?

 • Uppgifterna lagras så länge de behövs i den dagliga verksamheten. Därefter kommer den att raderas och förstöras enligt rutiner för sortering och gallring.
 • Enligt de lagar som styr vår verksamhet t.ex. skollagen.

10. Rätten att få tillgång till sina uppgifter, felaktiga uppgifter rättade, rättighet att ta tillbaka samtycke och få uppgifter raderade

Som kund hos TP Förskolor har du rätt få tillgång till de personuppgifter som finns lagrade hos oss. Du har vidare rätt att kostnadsfritt få dina uppgifter rättade. Vidare kan du närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke till lämnade personuppgifter. Om det inte finns något lagligt hinder har du även rätt att få dina uppgifter raderade. Är detta något du som kund önskar få gjort kontaktar du rektorn på din förskola/skola.

11. Uppgifter till datainspektionen

Om du som kund hos TP Förskolor vill klaga på vår hantering av personuppgifter kan du vända dig till personuppgiftsansvarige i TP Förskolor eller till IMY som är tillsynsmyndighet av dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)

Telefon: 08-6576100

Epost: imy@imy.se