Visselblåsarfunktion

Till dig som har något viktigt att berätta

Det är viktigt att våra medarbetare och vår verksamhet mår bra. Problem och allvarliga frågeställningar behöver därför komma fram så att vi som organisation får möjlighet att agera.

Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. Därför erbjuder vi en kanal för visselblåsning för alla som arbetar på Friskolan Svettpärlan, som är en del av Atvexa. Kanalen är till för alla som har en yrkesmässig relation till oss, t ex konsult eller inhyrd personal. Läs mer i Atvexas visselblåsarpolicy, som också omfattar oss.

Använd Trumpet

Trumpet är en externt hanterad visselblåsarfunktion. Där kan du anonymt, säkert och konfidentiellt anmäla missförhållanden som tas emot av oberoende handläggare. För att komma till Trumpets visselblåsarfunktion klickar du på knappen nedan eller går in på följande webbadress från valfri enhet: atvexa.trumpet-whistleblowing.eu

I Trumpet får du en tydlig guidning genom hela processen. Det är viktigt att du väljer vilken verksamhet du vill visselblåsa när du börjar din anmälan. Du hittar listan över verksamheter när du startar Trumpet. Där kan du också läsa mer specifikt vad som gäller för visselblåsning och hur lagen skyddar dig som rapporterar. Funktionen är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Läs mer om Trumpet här.

Alla synpunkter är viktiga

Vårdnadshavare, elever eller andra som har synpunkter på verksamheten inom Friskolan Svettpärlan eller på Atvexa omfattas inte av den här visselblåsarfunktionen. De ska istället kontakta oss genom den ordinarie klagomålshanteringen eller Atvexa via exempelvis info@atvexa.se. Har du något viktigt att berätta ska du höra av dig.

OBS! Läs detta innan du gör en visselblåsning

 • Vem kan använda Trumpet?

  En anmälan genom Trumpet kan lämnas av dig som på något sätt representerar eller är verksam
  inom Atvexa och dess dotterbolag i ett arbetsrelaterat sammanhang.
  Läs mer under punkt 2.1 i Atvexas visselblåsarpolicy.

 • När ska trumpet användas?

  En visselblåsning ska handla om något som skett inom ramen för Atvexas verksamhet.

  Läs mer under punkt 3.6 och 3.7 i Atvexas visselblåsarpolicy.

 • Vad kan jag anmäla i Trumpet?

  Ett missförhållande

  Om det finns ett missförhållanden som en bredare allmänhet har ett intresse av att det utreds,
  exempelvis olika typer av ekonomisk brottslighet. Det kan också handla om stora brister i säkerheten
  på arbetsplatsen eller mycket allvarliga former av diskriminering.
  Atvexa ser särskilt allvarligt på oegentligheter som riktar sig mot barn, elever eller andra som står i
  beroendeställning.

  Ett brott

  Om det har skett brott mot lagen inom exempelvis följande områden: offentlig upphandling, skydd
  för privatlivet och personuppgifter, konkurrensregler, folkhälsa, bolagsskatteregler,
  livsmedelssäkerhet, finansiering av terrorism, m.fl.
  Hela listan över vilka lagar som omfattas finns under punkt 3.3 och 3.4 i Atvexas visselblåsarpolicy.

 • När ska jag inte använda Trumpet?

  Ärenden som inte berörs av Atvexas visselblåsarpolicy kan exempelvis vara missnöje med hur verksamheten bedrivs, ledarskap, lön eller andra personalärenden. Arbetsmiljöfrågor av det här slaget berörs inte av policyn, om de inte är av mycket allvarlig karaktär.

  Synpunkter av det här slaget ska istället hanteras i dialog med närmaste chef, chefens chef, eller
  annan person i ledande befattning, alternativt skyddsombud eller annan facklig representant om du är fackligt ansluten.

  Vid den här typen av ärenden ska du inte göra en visselblåsning via Trumpet.

  Läs mer under punkt 3.1 och 3.2 i Atvexas visselblåsarpolicy.