Om TP Förskolor

Vår pedagogiska grund och metoder för ett livslångt lärande

Våra pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med stort engagemang och driv. Vår grundutbildning planeras utifrån förskolans läroplan Lpfö18, Barnkonventionen samt TP Förskolors koncept.

Vårt mål

”TP Förskolor AB ger den bästa grunden för ett livslångt lärande.”

Styrdokument och dokumentation

Läroplanens intentioner styr arbetssättet med regelbunden reflektion i planeringen. Dokumentationen fungerar som ett verktyg för reflektion och planering för att följa upp och fördjupa bilden av utbildningen. För att utmana och synliggöra barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation som ligger till grund för det projekterande arbetssättet och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet. Barnen är delaktiga i planering och utvärdering för att utbildningen ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Digitala verktyg

Vi använder oss av det digitala verktyget Tyra som plattform för information, dokumentation och interaktion med vårdnadshavare.

Flicka i förskoleålder ritar med färgglada kritor på asfalten på förskolans skolgård

Vår barnsyn och kunskapssyn

Vår barnsyn är att barnet från början har en egen drivkraft och lust att vilja lära och förstå sin omvärld.

Vi lär oss tillsammans i meningsfulla sammanhang utifrån våra tidigare erfarenheter. Ett barn har hundra språk. Det är därför viktigt för våra barn att få utveckla många olika uttryckssätt och möta många olika material på flera olika sätt. Lärandet är inte uppdelat i olika ämnen utan sker i samspel med varandra.

Pedagogen och miljö

Vi är medagerande pedagoger som lyssnar på och inspirerar våra barn till nya upptäckter. Att nyfiket utforska och förundras tillsammans leder till lärande och kunskap.

Vi skapar tillsammans en miljö som lockar och utmanar till utforskande och lek, den förändras efter våra barns behov och intressen. Det ska vara möjligt för våra barn att undersöka temat/projekt under hela dagen.

Mat

Det livslånga lärandet får energi och näring genom måltiden. Lust, glädje och social samvaro ska prägla den pedagogiska måltiden på TP:s förskolor.

TPs koncept

Det koncept vi arbetar efter skapar utforskande och utmanande miljöer som inbjuder till
kreativitet, skapande, lek och reflektion så att barnens intresse för sitt lärande stärks och
stimuleras.

Språka med TP

Språkutveckling och kommunikativ förmåga. Med stöd av ”Språka med TP” får pedagogerna verktyg att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen. Pedagogerna erbjuds internutbildning i teckenstöd (TAKK)

Räkna med TP

Matematik och logiskt tänkande med eget inspirationsmaterial för våra pedagoger. Tydlig struktur och sammanställning av hur vi arbetar med matematik på förskolenivå.

Hållbar förskola med TP

Förståelse för naturvetenskapligt tänkande.

Vi gör medvetna och hållbara inköp av ex. möbler, pedagogiskt material, leksaker ute och inne.

Barnen blir engagerade och delaktiga i arbetet med att få ner matsvinnet.

Relationskompetens med TP

Relationskompetens handlar om vårt förhållningssätt och varje individs eget ansvar i en relation, en viktig del av social hållbar utveckling. Målet är att barnen i vår utbildning ska bli skickliga relationsbyggare, goda samhällsmedborgare, förstå sina rättigheter och skyldigheter samt känna stark empati och omsorg för andra och sig själva.

En del av Atvexa

Sedan 2009 är TP Förskolor en del av Atvexa AB, vilket gör att vi numera ingår i en större koncern. Tryck här för att läsa mer om Atvexa.

Flicka i förskoleålder ritar med färgglada kritor på asfalten på förskolans skolgård