Gribby förskola

i Gribbylund

Gribby förskola är belägen i centrala Gribbylund. Vi har en stor grönskande och kuperad gård, med varierade lekmiljöer samt närhet till olika lekparker, äng, skog och sjö. Vi utmanar och uppmuntrar barnen till utforskande och lärande i kreativa lärmiljöer som inspirerar till möten för kommunikation och lek. Vårt övergripande tema Hållbar Framtid genomsyrar vår utbildning. Gribby har förmånen att ha egen kock som bakar bröd och lagar god, näringsrik och ekologisk mat. Förskolan består av fyra hemvister; Diamanten 1-3 år, Smaragden 1-3 år, Kristallen 3-5 år samt Rubinen 3-5 år.

Våra pedagogik

Våra pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med stort engagemang och driv.
Vår grundutbildning planeras utifrån förskolans läroplan Lpfö18, Barnkonventionen samt TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling och kommunikativ förmåga utifrån materialet ”Språka med TP”
  • Praktisk matematik utifrån materialet “Räkna med TP”
  • Hållbar förskola: Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”, Miljö, Förståelse för naturvetenskapligt tänkande, Grön Flagg, Yoga, samt Kemikaliefri förskola.

Utbildningen på Gribby förskola bedrivs och utvecklas med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta sker med hjälp av TP förskolors pedagogista som har sin bas på Gribby.

Våra pedagogiska ställningstaganden

  • Barnsyn: Barnet har från början en egen drivkraft och lust att vilja lära och förstå sin omvärld.
  • Kunskapssyn: Vi lär oss tillsammans i meningsfulla sammanhang utifrån våra tidigare erfarenheter. Ett barn har hundra språk. Det är därför viktigt för våra barn att få utveckla många olika uttryckssätt och möta många olika material på flera olika sätt. Lärandet är inte uppdelat i olika ämnen utan sker i samspel med varandra.
  • Pedagogen: Vi är medagerande pedagoger som lyssnar på och inspirerar våra barn till nya upptäckter. Att nyfiket utforska och förundras tillsammans leder till lärande och kunskap.
  • Miljön: Vi skapar tillsammans en miljö som lockar och utmanar till utforskande och lek, den förändras efter våra barns behov och intressen. Det ska vara möjligt för våra barn att undersöka temat/projekt under hela dagen.
  • Projekterande arbetssätt: Barns lärande sker i projekt som bygger på det utforskande som barnen gör. Vi organiserar våra dagar för projekterande som följer barnen där vi ger barnen möjlighet till inflytande och erfarenhet av demokratiska processer.
  • Pedagogisk dokumentation: För att utmana och synliggöra barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation som ligger till grund för det projekterande arbetssättet och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet.

Tyra som digitalt verktyg

Vi använder oss av det digitala verktyget TYRA som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare. Vi har erövrat Grön Flagg-certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar framtid.

 

Ring gärna förskolan om du vill boka ett besök.

Välkommen till oss på Gribby förskola!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Gribby förskola?

Ansök till Gribby förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Gribby förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.