Skogsbackens förskola

i Gribbylund

Skogsbackens förskola är en liten förskola, belägen i västra Gribbylund. Vi har en stor, kuperad gård som inspirerar till rörelse, varierad lek och utforskande. I närmiljön finns skogsområden, lekparker och bibliotek. Skogsbacken består av två hemvister: Skogen för barn i åldrarna 1-3 år och Backen för barn i åldrarna 3-5 år. Vår vällagade och varierade mat tillagas av en kock på närliggande förskola och levereras dagligen med budbil till oss.

Våra pedagoger

Skogsbackens pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med stort engagemang. I arbetslaget ingår också en resursassistent.

Vår grundutbildning planeras efter förskolans läroplan Lpfö18, Barnkonventionen samt TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling och kommunikativ förmåga utifrån materialet ”Språka med TP”
  • Praktisk matematik utifrån materialet ” Räkna med TP”
  • Hållbar förskola: Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ”Det kompetenta barnet”, Miljö, Förståelse för naturvetenskapligt tänkande, Grön Flagg, Yoga samt Kemikaliefri förskola.

Vår pedagogik och lärmiljöer

Skogsbackens lärmiljöer är utformade utifrån barnens önskemål och erbjuder rum i rum. Vi har en tillgänglig miljö som är anpassad för alla barns behov, den inspirerar barnen till att samspela och utforska sin omvärld. Barnen ges tid, rum och ro till att leka, experimentera och uppleva.

För att synliggöra och utmana barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation som ligger till grund för det projekterande arbetssättet. Undervisningen planeras utifrån ett gemensamt, övergripande tema och miljöerna och materialen speglar läroplanen och pågående projekt. För oss är det viktigt att alla känner sig trygga och blir sedda varje dag. Vi uppmuntrar varje barns unika förmågor och kunskaper och undervisar barnen i att respektera och visa förståelse för varandra samt värdesätta allas olikheter. I vår utbildning är också aktiv högläsning, samtal och reflektion, skapande, konstruktion, sång, rörelse, drama och musik viktiga delar. Det finns en balans mellan lek, aktivitet och vila.

Vi har erövrat Grön Flagg certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar framtid.

Vi använder oss av det digitala verktyget Tyra som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Ring gärna förskolan om du vill boka ett besök.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Skogsbackens förskola?

Rektor
Janina Beckman

Arbetsplatsledare
Linda Svensk

Skolchef
Solveig Kasperi

Ansök till Skogsbackens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Skogsbackens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.